مدارک مورد نیاز جهت اخذ مجوز غرفه سازی

( فرم مربوط به شرکت هایی که پیمانکار غرفه ساز دارند)

  • تکمیل فرم های 102 در سه نسخه، فرم انشعاب برق و فرم های تعهدنامه توسط مشارکت کننده و پیمانکار غرفه سازی
  • پلان اندازه گیری شده غرفه در سه نسخه و با مقیاس 100/1
  • پرسپکتیو با طرح سه بعدی رنگی در سه نسخه که حتما می بایست متریال و مصالح مصرفی نیز در آن ذکر گررد.
  • در صورت داشتن نیم طبقه در هنگام دریافت مجوز غرفه سازی می بایست مبلغ نیم طبقه منطبق با نوع غرفه طبقه اول، تسویه گردد.
  • مهر و امضاء مهندس عمران و یا معماری دارای پروانه نظام مهندسی در زیر تمام فرم های غرفه سازی و فرم 102 و ارائه کپی پروانه نظام مهندسی در زمان تایید طرح
  • بیمه نامه مسئولیت مدنی بابت غرفه سازی نمایشگاه (حداقل 4 نفر بی نام) که به آدرس خیابان سئول نمایشگاه بین المللی و به نام شرکت غرفه ساز صادر گردیده و یک نسخه آن به ستاد برگزاری تحویل می گردد.
  • تصویر گواهی نامه (گرید) غرفه سازی پیمانکار غرفه ساز
  • ضمانت غرفه سازی تا متراژ 100 مترمربع مبلغ 5.000.000 ریال و از متراژ 100 متر به بالا به ازء هر مترمربع مبلغ مبلغ 50.000 ریال که به صورت چک تضمین شده بانکی توسط غرفه ساز در هنگام صدور مجوز غرفه سازی به برگزار کننده پرداخت می شود. لازم به ذکر است هزینه مجوز برق مصرفی به عهده مشارکت کننده (غرفه دار) می باشد. که هنگام صدور مجوز غرفه سازی محاسبه و اخذ می گردد.