برگزاری دومین نمایشگاه توانمندی روستائیان در سال 1395