۰۹
دی

فرم تعهد غرفه داران

تکمیل و ارسال فرم تعهد غرفه داران به همراه ثبت مهر و امضا بر روی آن برای تمامی مشارکت کنندگان الزامی می باشد.