۰۹
دی

قوانین و مقررات

ضوابط و مقررات نمایشگاه بین المللى

ضمن عرض تشکر از مشارکت آن مجموعه محترم نسبت به حضور در سومین نمایشگاه بین المللى توانمندى روستائیان و عشایر ، توجه جنابعالی را به این نکته جلب می نماید که عدم مطالعه کامل مقررات نمایشگاهها از سوی شرکت کنندگان محترم همواره باعث بروز پاره ای مشکلات در امر برپایی نمایشگاه می شود که ناشی از عدم آگاهی ایشان از قوانین و ضوابط مصوب و مصرح در این خصوص می باشد. لذا از کلیه متقاضیان محترم تقاضا می شود قبل از تکمیل نمودن فرم ثبت نام و حضور در نمایشگاه این مقررات را بطور کامل و دقیق مطالعه فرمایند. تکمیل و تحویل فرم ثبت نام از سوی شرکت کننده به برگزارکننده بدین معنی تلقی میشود که متقاضی مشارکت در نمایشگاه بدواً مقررات مربوطه را مطالعه نموده و با علم و آگاهی کامل از قوانین موجود نسبت به انجام مراحل ثبت نام و حضور در نمایشگاه اقدام نموده است. لذا مسئولیت هرگونه اقدام یا ناهماهنگی که به دلیل عدم آگاهی از مقررات نمایشگاه از سوی شرکت کنندگان صورت پذیرد بر عهده ایشان بوده و برگزارکننده از عواقب ناشی از آن مبرا می باشد مقررات نمایشگاهی برای کلیه شرکت کنندگان محترم صرفنظر از متراژ غرفه ، میزان هزینه ای که برای مشارکت خود میکنند و یا ارزی یا ریالی بودن مشارکت ایشان لازم الاجرا است. لذا خواهشمند است تنها درصورت قبول آنها نسبت به ثبت نام در سایت نمایشگاه ، مشارکت و حضور در نمایشگاه اقدام فرمایید.

 

 بخش اول – ثبت نام در نمایشگاه و پرداخت هزینه اجاره بهاء غرفه

١. تمامی فرمهای لازم جهت مشارکت متقاضیان محترم بر روی وب سایت نمایشگاه موجود میباشد . لذا خواهشمند است با مراجعه به لینک های مختلف سایت فرمهای مربوطه را پرینت گرفته و پس از تکمیل و مهر و امضاء ، در مهلت تعیین شده آنها را به ستاد نمایشگاه تحویل فرمایید.

٢. برگزارکننده در پذیرش یا رد درخواستها اختیار تام دارد.

٣. مقتضی است کل هزینه مشارکت بر اساس فضای مورد درخواست به هنگام ثبت نام به شماره حساب اعلام شده پرداخت و رسید آن به همراه فرمهای درخواست مشارکت به برگزارکننده تحویل گردد.

۴. واگذاری مکان غرفه براساس اولویت ثبت نام میباشد . بدین معنی که متقاضیانی که سریعتر نسبت به ثبت نام و پرداخت هزینه مشارکت خود اقدام نمایند ، به هنگام واگذاری غرفه بر سایرین تقدم خواهند داشت.

۵. لطفاً قبل از تایید مشارکت از سوی برگزارکننده نسبت به واریز وجوه اقدام ننمایید . واریز وجه ثبت نام قبل از تأیید برگزارکننده هیچگونه حقی را برای واریز کننده ایجاد نمی کند.

۶. پس از تعیین محل غرفه ، برگزارکننده نسبت به رزرو غرفه مذکور و صور پیش فاکتور جهت واریز وجه ثبت نام اقدام مینماید. پیش فاکتور صادره تا مهلتی که در آن قیده شده معتبر بوده و پس از آن در صورت عدم واریز وجوه مقرر، برگزارکننده هیچگونه تعهدی جهت حفظ غرفه برای متقاضی نداشته و نسبت به واگذاری آن به سایر متقاضیان اقدام خواهد نمود.

٧. براساس ابلاغ سازمان امور مالیاتی کشور به تمامی مبالغ قابل پرداخت توسط شرکت کنندگان، ٩% مالیات بر ارزش افزوده اضافه میشود.

٨. در صورتی که براساس اعلام مراجع موثق ، متقاضی ثبت نام ، در هر نمایشگاه دیگری سابقه تخطی از مقررات و یا عدم تسویه حساب کامل در نمایشگاهی را داشته باشد ، برگزارکننده میتواند در هر مرحله ای از ثبت نام و حتی در صورت پرداخت هزینه مشارکت ، ثبت نام متقاضی را لغو و وجوه پرداختی را مسترد نماید .

٩. درصورت پرداخت وجه مشارکت بصورت چک، تنها چک شرکت متقاضی قابل پذیرش بوده و برگزارکننده از پذیرفتن چک اشخاص و یا چک سایر افراد حقیقی یا حقوقی معذورمیباشد.

١٠. درج مشخصات شرکت کنندگان و شرح فعالیت آنها در کتاب رسمی نمایشگاه به دو زبان فارسی و انگلیسی توسط برگزارکننده انجام خواهد شد. این امر اجباری بوده و شرکت کنندگان محترم به منظور گردآوری مجموعه ای پربار و مفید ملزم به ارائه به موقع اطلاعات و مشخصات خود به هر دو زبان فارسی و انگلیسی بطور کامل میباشند.

١١. اطلاعات تکمیل شده توسط شرکت کنندگان در فرم کتاب به همان صورت در کتاب نمایشگاه درج می شود و در صورت نقص یا عدم صحت آنها مسئولیتی متوجه برگزارکننده نخواهد بود.

١٢. درخواست اعمال هر گونه تغییری در مندرجات فرم ثبت نام یا سایر فرمها، تنها بصورت مکتوب از سوی شرکت کننده امکانپذیر خواهد بود.

 بخش دوم – ضمانت انجام مقررات نمایشگاه

١٣. تمامی شرکت کنندگان محترم صرفنظر از اینکه غرفه با تجهیزات یا خودساز انتخاب مینمایند میباید به همراه فرم ثبت نام خود ، یک فقره چک ضمانت اجرای مقررات ( که پس از امضاء فرم ثبت نام به منزله تعهد ایشان خواهد بود) به ستاد نمایشگاه تحویل نمایند . موارد تضمین عمدتاً شامل تضمین رعایت قوانین ارزی ریالی ، مقررات غرفه سازی و تخریب به موقع غرف خودساز و خروج تجهیزات و ضایعات غرفه ها ، جبران خسارتهای احتمالی به سازه و تأسیسات نمایشگاه ، تضمین پرداخت بدهی های باقی مانده و موارد مشابه میباشد. مبلغ وجه تضمین ، به ازاء هرمترمربع فضای ریالی ٠٠٠/۵٠٠/٧ ریال میباشد که بخش عمده این وجه ، مربوط به رعایت مقررات ارزی ریالی نمایشگاه است . بنابراین شرکت کنندگانی که فقط فضای ارزی درخواست مینمایند از ارائه این مبلغ معاف میباشند ولی میباید بابت تضمین سایر مقررات و تأمین مبلغ خسارات احتمالی چک تضمینی به مبلغ ٠٠٠/٠٠٠/١ ریال به ازاء هر مترمربع غرفه ارزی خود به ستاد تحویل نمایند . ضمناً در متن چک تضمین فقط عبارت در “وجه ستاد برگزارى نمایشگاه توانمندى روستائیان و عشایر” درج شده و از ذکر عباراتی نظیر “بابت تضمین” یا “بابت مشارکت” و امثالهم خودداری گردد درغیر این صورت مورد قبول نبوده و عودت میگردد . بدیهی است پس از پایان نمایشگاه و در صورت انجام تسویه حساب کامل توسط شرکت کننده چک تضمین مسترد خواهد گشت.. با توجه به اینکه این تضمین بابت ضمانت اجرای کامل تمامی مقررات نمایشگاه است لذا صرفاً باید از سوی شرکت کننده در نمایشگاه (فقط چک شرکت) صادر گردد و چک پیمانکار غرفه سازی یا چک شخص قابل قبول نمیباشد .

به موجب امضاء فرم ثبت نام ، شرکت کننده برگزارکننده را مجاز مینماید تا درصورت هرگونه عدول از مقررات  یا ایراد خسارت که مستلزم پرداخت هزینه یا جریمه ای از سوی غرفه دار باشد از محل این چک برداشت نماید . بدیهی است هرگونه همکاری بعدی ستاد با شرکت کنندگان اعم از واگذاری غرفه و صدور مجوزهای لازم ، منوط به دریافت چک تضمین خواهد بود .

بخش سوم – ضوابط مربوط به عرضه و نمایش کالاهای نمایشگاهی

١۴. فقط کالاهایی مجاز به ارائه در نمایشگاه می باشند که در چارچوب موضوع نمایشگاه تعریف شده و در قالب پروفایل کالایی در اختیار شرکت کنندگان قرار میگیرد.

١۵. ارائه گواهی استاندارد برای کالاها و محصولاتی که از سوی سازمان استاندارد مشمول استاندارد اجباری هستند الزامی است.

١۶. فروش مستقیم کالا ها در محل غرفه در سالن هاى سرپوشیده  و در ایام برپایی نمایشگاه ممنوع می باشد. لیکن بازاریابی کالا یا خدمات و صدور فاکتوردر محل نمایشگاه و تحویل آنها در محل فروشگاه یا شرکت بلامانع است.

١٧. کالاهای مورد ارائه در نمایشگاه و نیز عرضه اقلام تبلیغاتی مانند پوستر ، بروشور، کاتالوگ ، عکس ، فیلم و… مربوط به کالاهای خارجی که در آنها از تصاویر مغایر با شعائر اسلامی استفاده شده است در محل غرفه ممنوع  می باشد.

 بخش چهارم – ضوابط و نحوه محاسبه هزینه ارزی یا ریالی غرفه ها

١٨. در صورتی که نمایش کالا با برند یا نام ایرانی که توسط واحد تولیدی صنعتی دارای پروانه بهره برداری و گواهی فعالیت صنعتی، کارت شناسایی کارگاه معتبر و یا واحد تولیدی صنفی دارای پروانه صنفی تولیدی در داخل کشور یا مناطق آزاد تجاری یا ویژه اقتصای تولید میگردد صورت پذیرد کالا ایرانی محسوب و هزینه ها به صورت ریالی دریافت میگردد. ارائه مدارک معتبر در این خصوص ضروری است.

١٩. کالاهایی که با مشخصات مندرج در بند فوق تحت لیسانس یا محصول مشترک کشورهای خارجی ، در داخل کشور یا مناطق آزاد تجاری تولید و با نام ایرانی ارائه میگردند ایرانی محسوب شده و هزینه ها به صورت ریالی دریافت خواهد شد . لیکن در صورتی که با مارک خارجی تبلیغ گردند هزینه های مربوطه به صورت 70% ریالی و30% ارزی محاسبه خواهد شد.

٢٠. کالاهایی که با مارک خارجی ثبت شده و براساس سرمایه گذاری مشترک شرکتهای ایرانی و خارجی در ایران تولید میگردد و دارای مجوزهای مربوطه از وزارت امور اقتصادی و دارائی و مصوبه هیأت دولت میباشند ، مشمول پرداخت هزینه به صورت ریالی خواهند بود.

٢١. نمایش نمونه کالای خارجی به منظور کالای تولید داخل ، توسط واحدهای تولیدی دارای پروانه بهره برداری از مراجع ذیربط ، درصورت تجمیع نمونه در حداقل فضا (به تناسب نوع و ابعاد نمونه) و عدم اقدام به بازاریابی آن ، مشمول پرداخت هزینه به صورت ریالی میباشد. در این حالت باید مارک کالای خارجی پوشانده شود .

٢٢. عرضه هرگونه کالای خارجی و تبلیغ واردات کالا به هر نحو و یا حتی نمایش پوستر، بروشور، کاتالوگ ، فیلم یا عکس کالا یا شرکت خارجی و بطور کلی هرگونه تبلیغ برای کالای خارجی صرفنظر از نحوه ورود آن به کشور و حتی در صورتیکه شرکت عرضه کننده کالا ایرانی باشد، خارجی محسوب شده و هزینه غرفه کلاً بصورت ارزی محاسبه می شود.

٢٣. درج هرگونه نام یا لوگوی خارجی در داخل بروشور، کاتالوگ کالا ، کارت ویزیت شرکت یا سایر اقلام چاپی و همچنین اشاره به این نکته که در تولید بخشی از کالا از مواد اولیه یا قطعات خارجی استفاده شده ، حتی در صورتی که کالا یا خدمات معرفی شده در غرفه تمامی ویژگیهای غرفه ریالی را دارا باشد موجب خواهد شد که حداقل بخشی از فضای غرفه ارزی محاسبه گردد . لذا مقتضی است کاتالوگ ، بروشور و یا سایر اقلام تبلیغاتی خود را که قصد عرضه در نمایشگاه دارید ، پیش از تکثیروآماده سازی به مدیریت نمایشگاه ارائه و تأییدیه وی را دریافت نمایید ، درغیر این صورت مسئولیتی متوجه برگزار کننده نخواهد بود .

٢۴. وجود هرگونه آرم ، مارک ، برچسب و مشابه آنها برروی کالا یا دستگاهها که نشان دهنده ساخت دستگاه یا قطعاتی از آن در خارج از کشور باشد ، موجب ارزی شدن مبنای محاسبه غرفه خواهد بود . ضمناً چنانچه هیچگونه مارکی برروی دستگاه یا کالا وجود نداشته باشد ، باید مدارک مستند مبنی بر تولید داخل بودن کالا یا دستگاه ارائه شود در غیر این صورت کالای مربوطه خارجی محسوب میشود .

٢۵. تبلیغ نمایندگی انحصاری و رسمی شرکتهای خارجی به هرصورت مشمول پرداخت هزینه ها به صورت ارزی میباشد . ضمناً شرکتهایی که نمایندگی انحصاری یک یا چند شرکت خارجی را عهده دار می باشند باید گواهی نمایندگی خود را که به تأیید شرکت خارجی اصلی رسیده است به هنگام ثبت نام به برگزارکننده ارائه دهند، در غیر اینصورت و در صورت ارائه همان کالا توسط شرکتهای دیگر اعتراضی از سوی شرکت نماینده پذیرفته نخواهد بود.

٢۶. مشارکت شرکتهای عرضه کننده خدمات مشاوره ای ، پیمانکاری طرح و اجرا، طراحی سیستم و موارد مشابه صرفاً بدون ارائه کالا و یا هرگونه تبلیغ برند خارجی ، مشمول پرداخت هزینه به صورت ریالی میباشد . درغیر این صورت مشمول پرداخت هزینه به صورت 30 درصد ارزی و 70 درصد ریالی خواهد بود .

٢٧. مشارکت آژانسهای مسافرتی و گردشگری درصورت عدم تبلیغ نمایندگی خارجی ، مشمول پرداخت هزینه به صورت ریالی میباشد .

٢٨. مشارکت نشریات داخلی اعم از روزنامه ، مجله ، بولتن ، ویژه نامه ، آگهی نامه ، و امثالهم که با تبلیغ توأمان شرکتهای داخلی و خارجی منتشر میگردند ، مشمول پرداخت هزینه به صورت ریالی میباشد . بدیهی است تبلیغ برند یا نمایندگی خارجی شرکتهای خارجی در غرفه تخصیص یافته به نشریات (از طریق نصب بنر، پخش فیلم ، توزیع سی دی، کاتالوگ و بروشور مستقل خارجی و ….) ممنوع میباشد .

٢٩. معرفی خلاقیتهای فنی و نرم افزاری (اتوماسیون) درصورت عدم تبلیغ شرکتهای خارجی (به صورت پوستر، بروشور و یا کالا) به صورت ریالی محاسبه میشود.

٣٠. محصولات خارجی وارد شده در کشور به صورت فله که پس از بسته بندی و یا مخلوط با کالای ایرانی (با نام یا برند ایرانی و با درج یا عدم درج تحت لیسانس) ، توسط مشارکت کننده داخلی به نمایش گذاشته میشود ، به میزان فضای اشغال شده مشمول پرداخت هزینه به صورت 70 درصد ارزی و 30 درصد ریالی میباشد .

٣١. در صورتی که جهت معرفی کالا یا نوع فعالیت شرکت تولیدی داخلی ، نیاز به استفاده از ماشین آلات یا دستگاه خاص خارجی صرفاً بعنوان ابزار کار وجود داشته باشد چنانچه مارک دستگاه خارجی پوشانده شده و قابل رؤیت نباشد و هدف تبلیغ مارک شرکت خارجی نباشد ، هزینه مشارکت ریالی محاسبه میشود.

٣٢. شرکتهای تولیدی بازرگانی ایرانی که به منظور نمایش کالای تولید داخل و نیز کالای خارجی به ارائه توأمان کالای ایرانی و خارجی میپردازند ، میباید کالاها یا خدمات مربوط به بخش خارجی را در فضایی کاملاً متمایز و در متراژ تفکیک شده (با ابعاد استاندارد)از بخش داخلی و با رعایت حداقل متراژ 12 مترمربع عرضه نمایند . بدین منظور ضروری است که بین این دو قسمت بوسیله جداکننده کاملاً مشخص نظیر پانل ، زنجیر، دیواره و چیزی مشابه آنها یک مرزبندی مشهود و واضح انجام پذیرد تا امکان تعیین دقیق متراژ هر قسمت فراهم باشد . درغیر این صورت کل فضای غرفه به صورت ارزی محاسبه خواهد شد و فقط نظر کمیته ارزی ریالی ملاک تعیین متراژ ارزی در اینگونه غرفه ها خواهد بود .

٣٣. متراژ دفتر یا محل پذیرایی(VIP) در غرفه های ارزی یا بخش ارزی غرفه های ارزی ریالی ، بصورت ارزی محاسبه میشود.

٣۴. چنانچه نمایش کالا توسط واحد تولیدی داخلی (با ارائه مدارک کافی) انجام می شود درصورتیکه قسمتی از کالا یا مواد اولیه آن خارجی باشد ولی اصل کالا با مارک ایرانی معرفی و تبلیغ شود (مونتاژ) به شرط عدم تبلیغ برای قسمتهای خارجی ، کالا ایرانی محسوب شده وهزینه ها بصورت ریالی دریافت میگردد. لیکن درصورت نمایش یا تبلیغ قطعات خارجی آن کالا به طور منفصل بصورت ارزی محاسبه خواهد شد.

٣۵. معرفی خدمات پس از فروش کالاهای خارجی توسط نمایندگان مجاز داخلی (با ارائه پروانه صنفی و معرفی نامه کتبی از شرکت مربوطه) مشروط بر عدم نمایش کالا یا قطعات منفصله شرکت خارجی در داخل غرفه ، مشمول پرداخت هزینه به صورت 30% ارزی و 70% ریالی میباشد . بدیهی است نمایش کالا و قطعات منفصل مربوطه در اینگونه غرفه ها ممنوع می باشد.

٣۶. پس از افتتاح نمایشگاه و در ایام برپایی آن ، تمامی غرفه های داخلی از سوی کمیته ارزی ریالی شرکت سهامی نمایشگاههای بین المللی ایران به منظور رعایت ضوابط ارزی و ریالی مورد بازدید قرار خواهد گرفت. در صورتیکه کمیته مذکور، هرگونه موردی را مبنی بر انجام تبلیغات خارجی و یا عرضه کالاهای خارجی در غرف داخلی گزارش نماید، شرکت مربوطه اکیداً موظف به پرداخت ما به التفاوت ارزی غرفه خود بر اساس گزارش کمیته فوق الذکر و انجام تسویه حساب کامل تا قبل از پایان نمایشگاه می باشد.

٣٧. کلیه شرکت کنندگانی که با اطلاع از مقررات ذکر شده فوق در بخش داخلی شرکت نموده و هزینه غرفه خود را به صورت ریالی یا ارزی ـ ریالی پرداخت مینمایند ملزم به تکمیل و مهر و امضاء تعهدنامه ارزی که در پشت فرمهای ثبت نام درج شده میباشند . باتوجه به اینکه ضوابط مشارکت ارزی و ریالی شرکت کنندگان محترم در این مقررات به تفصیل ذکر شده است، عدم رعایت آنها قابل توجیه نبوده و ذکر آگاهی نداشتن از این موضوع قابل پذیرش نمی باشد.

بخش پنجم – امور فنی و ساخت و ساز غرفه ها

٣٨. حداقل متراژ غرفه های پیش ساخته با تجهیزات ١٢مترمربع ، حداقل متراژ فضای بدون ساخت غرفه ٢۴ متر مربع و حداقل متراژ فضای باز ٣٠ متر مربع می باشد.

٣٩. غرفه های پیش ساخته با تجهیزات متعارف در اختیار شرکت کنندگان قرار می گیرد. تجهیزات متعارف شامل پانل بندی اطراف، موکت کف، پیشانی نویسی، یک عدد پریز برق، روشنایی (3عدد لامپ100 وات یا یک عدد پروژکتور) ١ عدد میز و ٢ عدد صندلی به ازاء هر ١٢ مترمربع میباشد.

۴٠. به غرفه های بدون پیش ساخته (خودساز) تنها زمین غرفه تعلق خواهدگرفت و تأمین تمامی وسایل ساخت و دکوراسیون و نیز تجهیزات داخل غرفه برعهده شرکت کننده خواهدبود.

۴١. شرکت کنندگانی که فضای بدون غرفه سازی (غرفه خودساز) درخواست نموده و رأساً اقدام به ساخت و تجهیز غرفه خود می نمایند باید شرکت پیمانکار غرفه سازی خود را حداکثر ٢٠ روز قبل از نمایشگاه کتباً به برگزار کننده معرفی نمایند. بدون معرفی کتبی غرفه ساز، امکان همکاریهای بعدی از سوی برگزارکننده با وی مقدور نخواهد بود. لطفاً زمان ذکر شده را حتماً مد نظر قرار دهید تا در صورتی که نیاز به انجام تغییراتی در نقشه ساخت و ساز غرفه وجود داشت فرصت انجام اصلاحات وجود داشته باشد . نقشه غرفه سازی باید حاوی اطلاعات کاملی در خصوص ابعاد غرفه (طول، عرض و ارتفاع) ، مصالح به کار رفته در آن، انشعاب برق ، نوع کف سازی و سایر اطلاعات مورد نیاز باشد.

۴٢. شرکت کنندگان محترم می باید تمامی ضوابط و دستورالعمل های فنی مربوط به ساخت و ساز غرفه را به پیمانکار خود گوشزد نمایند. بدیهی است با توجه به اینکه برگزارکننده هیچگونه ارتباط حقوقی با پیمانکاران غرفه ساز ندارد، لذا در صورت وارد شدن خسارت به تأسیسات و تجهیزات سالن از سوی پیمانکار غرفه سازی یا رعایت نکردن ضوابط و مقررات جاری توسط وی، شرکت کننده اصلی مسئول جبران خسارت وارده خواهد بود. ضمناً عدم رعایت و اجرای ضوابط فنی که از سوی شرکت سهامی نمایشگاههای بین المللی ایران تدوین شده مشمول جریمه میگردد که جدول میزان آنها در لینک فرم های مشارکت – سایر فرم های ضروری موجود است و در صورت بروز تخلف ، پرداخت جرائم مربوطه توسط شرکت کننده الزامی خواهد بود.

۴٣. شرکت کنندگانی که رأساً مبادرت به ساخت غرفه می نمایند ، لازم است فرم تعهدنامه و تأییدیه غرف خودساز را از وب سایت نمایشگاه ( لینک فرمهای مشارکت – سایر فرمهای ضروری ) برداشته و پس از تکمیل به همراه سه سری کامل از نقشه ساخت و ساز غرفه را که در آن طول ، عرض وارتفاع غرفه ، جنس سازه ، نوع کف سازی و ارتفاع آن و سایر مختصات فنی لازم ذکر شده باشد ، به انضمام نقشه انشعاب برق حداکثر تا ٢٠ روز قبل از افتتاح نمایشگاه به برگزار کننده تحویل نمایند. در صورت عدم تطبیق نقشه با ضوابط فنی نمایشگاه و امکانات و تأسیسات سالنها، تغییراتی در نقشه اعمال خواهد شد که رعایت آنها ضروری می باشد.

۴۴. برای غرفه های موضوع بند فوق انشعاب برق فقط تا محل نزدیکترین پست برق سالن تأمین میشود ، لذا ضروری است غرفه داران محترم نسبت به تهیه کابل برق به متراژ لازم، تابلو برق، فیوز و دیگر ملزومات مورد نیاز خود اقدام نمایند.

۴۵. برابر دستور العمل شرکت سهامی نمایشگاههای بین المللی ایران، طرح تمامی غرفه های خودساز می باید از سوی یک نفر مهندس ناظر به تأیید رسیده و در فرم تعهدنامه و تأییدیه غرف خودساز نیز در محل تعیین شده امضا و مهر مهندس ناظر درج گردد. فرمهایی که فاقد امضا و مهر مهندس ناظر باشد قابل بررسی و تأیید از سوی ستاد برگزاری نمایشگاه نمی باشد.

۴۶. برای غرف خودساز، ورود هرگونه تجهیزات غرفه سازی به داخل نمایشگاه مستلزم اخذ مجوز از ستاد برگزاری نمایشگاه می باشد. در صورت تأیید نقشه ها توسط ستاد ، مجوز ساخت و ساز به متقاضی ارائه خواهد شد.

۴٧. انجام هرگونه ساخت و ساز در غرفه های پیش ساخته که توسط برگزار کننده ساخته میشود و یا اجرای دکوراسیون و کف سازی و نظایر آن در این غرفه ها مجاز نبوده و مجوزی جهت ورود مصالح و وسایل غرفه سازی (چوب ، نئوپان ، سازه و…) برای اینگونه غرفه ها صادر نمیشود .

۴٨. شرکت کنندگانی که رأسا اقدام به غرفه سازی میکنند لازم است فرم درخواست برق را از لینک فرم های مشارکت – سایر فرم های ضروری برداشته و پس از تکمیل و اخذ تأییدیه از ستاد نمایشگاه ، آنرا به واحد برق مدیریت ساختمان و تاسیسات نمایشگاه بین المللی واقع در ساختمان معاونت نمایشگاهی، طبقه همکف، واحد برق تحویل نمایند تا نسبت به دایر نمودن انشعاب برق متقاضیان اقدام گردد.

۴٩. در صورت نمایش ماشین آلات سنگین و حجیم یا مرتفع که ورود آنها به داخل سالن نیاز جرثقیل دارد و نیز ماشین آلات با توان مصرفی زیاد که جهت نمایش طرز کار آنها نیاز به برق ٣فاز با آمپر بالا هست ، مراتب باید به هنگام ثبت نام و قبل از جانمایی به برگزار کننده اعلام گردد .

۵٠. آخرین زمان صدور مجوز ساخت و ساز، یک هفته قبل از افتتاح نمایشگاه می باشد و پس از آن به هیچوجه امکان صدور مجوز ساخت و ساز وجود نخواهد داشت .

۵١. استفاده از هرگونه مصالح ساختمانی نظیر گچ ، سیمان ، ماسه بادی ، ماسه ، پوکه ، شن ، سنگ ریزه ، خاک رس ، تیغه گچی ، بلوک و نظایر آنها و نیز آهن آلات خام ،‌ نئوپان ، ام دی اف و چوب برش نخورده (خام) و همچنین دستگاه برش ، اره دیسکی ، دستگاه جوش(بالاتر از ۵٠ آمپر) ، پمپ باد (بالاتر از ٢٠ لیتر) ، پیستوله رنگ پاشی و ابزار و ادوات مکمل یا مشابه آنها جهت ساخت غرفه اکیداً ممنوع بوده و شرکت کنندگان تنها میتوانند از سازه های آماده و سبک استفاده نموده و یا قالب ،‌ اسکلت و سازه ها را از قبل در محل کارگاه شرکت یا کارگاه غرفه سازی آماده و در محل غرفه فقط آنرا مونتاژ نمایند.

۵٢. پرسنل غرفه سازی حتماً می باید اصول ایمنی را رعایت نموده و از تجهیزات و ابزار مناسبی که موجب افزایش ضریب ایمنی کار میباشد استفاده نمایند . همچنین به کارگیری نیروهای زبده فنی الزامی بوده و ضروری است از بکارگیری افراد غیر متخصص و بی تجربه خودداری گردد.

۵٣. ارتفاع مجاز جهت غرفه سازی در سالنهای مختلف متفاوت است . لذا حتماً به ارتفاع مجاز قابل اجرا در هر سالن دقت کافی بفرمایید .

۵۴. در صورتی که ساخت غرفه در دو طبقه انجام می پذیرد ، مراتب باید حداقل ٢٠ روز قبل بصورت مکتوب با ذکر ارتفاع و نوع کاربری طبقه دوم به برگزارکننده اعلام و پس از تأیید برگزار کننده به اجرا درآید. در غیر اینصورت چنانچه به هنگام اجرای طرح و ساخت غرفه مشکلی بروز نماید مسئولیتی متوجه برگزار کننده نخواهد بود. ضمناً طبقه فوقانی نباید بیشتر از ۵٠% مساحت غرفه باشد و به هیچ وجه مسقف نباشد. هزینه اجاره بهاء نیم طبقه دوم بر مبنای پنجاه درصد هزینه معمول اجاره بهاء غرفه محاسبه واخذ می گردد.

۵۵. در غرفه های یک طبقه نیز در صورت ضرورت مسقف شدن لازم است حداکثر ٣٠% غرفه مسقف شده و طراحی آن و متریال استفاده شده به صورت مشبک یا راه راه باشد تا عملکرد سنسورهای حسگر و چشمی اعلام حریق داخل سالن اختلال ایجاد نکند.

۵۶. به منظور افزایش ضریب امنیتی غرفه ها ، ضروری است امکان رویت تمامی قسمتهای داخلی غرفه اعم از انباری ،‌ آبدارخانه ،‌ دفتر و غیره فراهم باشد . ساخت هر قسمت از غرفه به شکلی که داخل آن قابل رویت نباشد مشول جریمه خواهد بود.

۵٧. شرکتهای غرفه ساز حتماً به پرسنل خود تأکید نمایند که جهت استفاده از انشعاب برق و آب و یا هرگونه ملزومات دیگر مراتب را فقط با مدیر سالن هماهنگ نموده و از استفاده از تابلوی برق سالن، کابلها، لوله های آب، شیر آتش نشانی و سایر امکانات سالن بدون هماهنگی با مدیر سالن خودداری نمایند. بدیهی است در صورت ورود خسارت به تجهیزات فوق توسط شرکت کننده یا پیمانکار ساخت و ساز غرفه، جبران خسارت مربوطه بر عهده شرکت کننده خواهد بود. مدیر سالن از زمان تحویل سالن تا پایان نمایشگاه در محل سالن حاضر خواهد بود. نام مدیر سالن و شماره تلفن همراه وی در محل ورودی های سالن نصب خواهد شد.

۵٨. با توجه به اینکه روز آخر قبل از افتتاح فقط برای چیدمان و تزئین داخلی غرفه ها و کارهای نهایی و تکمیلی در نظر گرفته شده، هرگونه برشکاری، سمباده زنی و کلا” اقداماتی که موجب پراکنده شدن گرد و خاک و سرایت آنها به غرفه های مجاور گردد، اعتراض سایر غرفه داران را به همراه داشته و ممنوع میباشد . لذا این گونه عملیات باید حداکثر تا ساعت ٢٢، دو شب قبل از افتتاح به اتمام برسد.

۵٩. با توجه به ضرورت دسترسی آسان نیروهای آتش نشانی به تمام نقاط سالنها ، هیچیک از وسایل غرفه سازی و یا مصالح و لوازم اضافی نباید در پشت غرفه های مجاور دیوار قرار گیرد لذا وجود اینگونه اقلام در پشت غرفه های کناره سالنها ، مشمول جریمه بوده و صاحب آنها ملزم به خروج آنها از سالن میباشد .

۶٠. مقتضی است تا ساعت ١٨ روز قبل از افتتاح آماده سازی غرفه و چیدن کالاها و تخلیه اقلام اضافی غرفه ها به پایان برسد در غیر اینصورت و چنانچه اداره حراست نمایشگاه اقدام به بستن سالنها نماید هیچگونه مسئولیتی متوجه برگزار کننده نبوده و متأخرین میباید به محض اعلان مسئولین حراست، باقیمانده وسایل غرفه سازی خود را از سالن تخلیه و سریعاً نسبت به نظافت غرفه خود و اطراف آن و خروج از سالن اقدام نمایند.

۶١. ریختن مصالح اضافی و نخاله در فضای باز اطراف سالن اکیداً ممنوع است . زباله های کوچک فقط در سطلهای زباله بیرون از سالن و نخاله های بزرگ مانند تکه های چوب و نئوپان ، سنگ، قطعات فلزی و مانند اینها باید حتماً به خارج از محوطه نمایشگاه انتقال یابد . در صورت عدم رعایت این نکته و گزارش مدیران سالن یا اداره خدمات ، واحد متخلف مشمول جریمه خواهد شد.

۶٢. در صورتیکه ساخت و ساز غرفه توسط شرکت کننده انجام می پذیرد و چنانچه ارتفاع غرفه بالاتر از غرفه های مجاور باشد، ضروری است که قسمتهای پشت سازه ها به ویژه نئوپان، چوب و شبکه های آهنی ، رنگ آمیزی و یا با دکور مناسب پوشانیده شود تا موجب بد منظره شدن غرفه های مجاور نگردد. ضمناً بر روی قسمتهای پشت کار که مشرف به حریم غرفه های مجاور می باشد نوشتن تبلیغات یا نام شرکت مجاز نخواهد بود.

۶٣. با توجه به اینکه امکانات آبرسانی در همه نقاط سالنهای نمایشگاهی وجود ندارد لذا در صورت نیاز به انشعاب آب (غیرآشامیدنی) جهت نمایش یک دستگاه خاص، لازم است فرم درخواست انشعاب آب از لینک فرم های مشارکت – سایر فرم های ضروری تهیه و تکمیل گردد . فرم مذکور نیز میباید به تأیید ستاد برگزاری نمایشگاه رسیده و سپس به واحد آبرسانی واقع در طبقه زیرین ساختمان اداری در محوطه محل دائمی نمایشگاههای بین المللی تهران تحویل گردد . ضمناً تنها در صورت وجود امکانات فنی لازم در سالن ، انشعاب آب برقرار میگردد

۶۴. غرفه سازان محترم توجه داشته باشند که جهت نصب پایه ها و سازه های غرفه خود از سوراخ کردن زمین غرفه و دیوار اطراف آن و همچنین فضای باز نمایشگاه اجتناب ورزند و زیر ستون های غرفه سازی به ویژه در فضای باز حتماً صفحه گذاری نمایید. ایراد خسارت به زمین و دیوار محوطه نمایشگاه مشمول پرداخت جریمه خواهد بود که بر اساس اعلام مدیریت ساختمان شرکت سهامی نمایشگاههای بین المللی ایران تا قبل از پایان نمایشگاه اخذ میگردد . (جدول خسارات در وب سایت نمایشگاه موجود است) ضمناً در صورت ایراد هرگونه خسارت به غرفه ها و یا وسایل و تجهیزات آنها جبران خسارت وارده بر عهده شرکت کننده بوده و هزینه آن میباید براساس اعلام برگزارکننده، توسط شرکت کننده پرداخت گردد.

۶۵. در صورت عدم اتمام به موقع عملیات غرفه سازی از سوی شرکتهایی که رأساً ‌اقدام به ساخت غرفه خود می نمایند و با توجه به اینکه این تأخیر موجب بروز مشکلات متعدد در امر برپایی نمایشگاه شده و چهره نمایشگاه را مخدوش می نماید، برگزار کننده می تواند در این خصوص نسبت به عملکرد شرکت کننده ادعای خسارت نماید.

۶۶. به هنگام ثبت نام بابت هزینه بیمه آتش سوزی و مسئولیت مدنی کارکنان هر غرفه و نیز برق مصرفی برای غرفه های داخلی مبلغ سی هزار ریال و برای غرفه های خارجی 2 یورو به ازاء هر مترمربع دریافت میشود.

 بخش ششم – ضوابط انصراف از مشارکت و یا کاهش فضای رزرو شده

۶٧. کاهش متراژ و یا انصراف از مشارکت می باید حداکثر تا ٣٠ روز قبل از افتتاح نمایشگاه رسماً و بصورت مکتوب به برگزارکننده اعلام گردد . در اینصورت پس از کسر ١٠% از مبالغ واریزی، برگزارکننده نسبت به استرداد مابقی اقدام خواهدنمود.

۶٨. در فاصله زمانی کمتر از ٣٠ روز تا زمان افتتاح، به هیچ وجه درخواست انصراف پذیرفته نخواهد بود و در صورت عدم استفاده از غرفه تخصیص یافته در نمایشگاه هیچگونه وجهی مسترد نشده و برگزارکننده مجاز میباشد غرفه مربوطه را در صورت عدم استفاده متقاضی اولیه و به منظور پیشگیری از خدشه دار شدن چهره و ظاهر نمایشگاه ، (چه به صورت رایگان و چه درقبال دریافت وجه غرفه) به سایرین واگذار نماید . لذا از شرکت کنندگان محترم تقاضا دارد قبل از ثبت نام تمامی جوانب و شرایط کاری خود را به درستی سنجیده و پس از حصول اطمینان از امکانات و مقدورات خود نسبت به مشارکت در نمایشگاه اقدام نمایند تا از بروز مسائلی که بر روند اجرایی نمایشگاه بویژه در روزهای نزدیک به افتتاح آن ، تأثیر منفی باقی می گذارد جلوگیری شود. ضمناً کاهش فضا در فاصله زمانی کمتر از ٣٠ روز تا افتتاح نمایشگاه امکانپذیر نمی باشد.

۶٩. شرکت کنندگانی که در فاصله کمتر از ٣٠ روز به افتتاح نمایشگاه ثبت نام نمایند نیزدر صورت انصراف مشمول بند فوق خواهند بود.

بخش هفتم- واگذاری و چیدمان غرفه ها

٧٠. تعیین محل غرفه ها و نحوه واگذاری آنها تماماً بر عهده برگزارکننده می باشد. حتی بعد از دریافت نقشه محل غرفه و رویت آن توسط شرکت کننده، این احتمال وجود دارد که برگزار کننده به هنگام تحویل غرفه، بنا به دلایل گوناگون ناگزیر از جابجایی و تغییر مکان غرفه تخصیص یافته باشد . در اینصورت برگزار کننده تلاش خواهد نمود تا غرفه جدید واگذار شده حتی المقدور با همان ابعاد قبلی به متقاضی تحویل گردد.

٧١. مطابق روال معمول نمایشگاهها، برگزار کننده موظف است نقشه محل استقرار غرفه شرکت کنندگان را تا یکماه قبل از افتتاح نمایشگاه به ایشان ارائه نماید، لیکن در صورتی که امکان تعیین مکان غرفه قبل از موعد ذکر شده وجود داشته باشد، برگزار کننده با رعایت ضوابط بند ٧٠، این همکاری را با متقاضی به عمل آورده و در صورت امکان، متقاضی میتواند در انتخاب مکان غرفه خود اعمال نظر نماید.

٧٢. قرار گرفتن ستون در بعضی از غرفه ها اجتناب ناپذیر است. بدیهی است تلاش خواهد شد که تا حد امکان در غرفه های کمتری ستون قرارگیرد، لیکن در هرصورت و با توجه به مختصات هر سالن، در تعدادی از غرفه ها ستون نیز قرار خواهد گرفت که محل قرارگیری آن برروی نقشه مشخص شده است. لذا در صورت قرارگرفتن ستون در داخل یا جلوی غرفه ، لطفاً به هنگام طراحی و ساخت غرفه به این نکته و نیز ابعاد ستونها دقیقاً‌ توجه نموده و ضمنا ًاز هر گونه رنگ آمیزی ستون و تابلوی برق نصب شده بر روی آن خودداری فرمایید.

٧٣. برابر دستورالعمل صادره از سوی شرکت سهامی نمایشگاههای بین المللی ایران، سالنهای تحت پوشش از ٣ روز قبل از افتتاح در اختیار برگزار کننده قرار میگیرد . لذا لازم است شرکت کنندگان محترم بویژه کسانی که راساً نسبت به ساخت غرفه اقدام می کنند تدارکات لازم و ساخت و سازهای اولیه غرفه خود را از قبل مهیا نمایند تا در فاصله کوتاه موجود امکان آماده سازی مناسب غرفه فراهم باشد.

٧۴. غرفه های پیش ساخته که توسط برگزار کننده احداث میشود، یک روز قبل از افتتاح نمایشگاه به غرفه داران تحویل داده خواهد شد.

٧۵. ورود هرگونه وسیله نقلیه جهت تخلیه بار و کالا به داخل سالنها ممنوع بوده و از محل ورودی سالنها تا محل غرفه ، هرگونه کالا یا وسیله فقط میتواند توسط چرخ دستی و یا توسط کارگران حمل شود . ضمناً در ایام قبل از افتتاح نمایشگاه که زمان آماده سازی غرفه ها میباشد فقط ورود وانت و کامیون حامل تجهیزات غرفه سازی صرفاً با مجوز ذکر شده در بند ۴۵ به محوطه مجاز بوده و ورود خودروهای شخصی به محوطه اکیداً ممنوع میباشد.

٧۶. واگذاری غرفه به دیگران و یا شراکت با سایر واحدها مجاز نبوده و مشمول جریمه میگردد.

٧٧. ورود و تخلیه کالاها همراه با جرثقیل تا جلوی درب سالنها و یا در محوطه باز بلامانع میباشد ولی پس از اتمام ایام نمایشگاه ، جابجایی و خروج کالاها از سالنها و محوطه باز ( جهت حفظ ایمنی کالاهای سایر مشارکت کنندگان و محیط نمایشگاه ) صرفا”توسط پیمانکار مستقر در محل نمایشگاه انجام خواهد شد.

٧٨. رعایت حریم غرفه ها الزامی است. قراردادن کالاها یا دستگاهها خارج از حریم قانونی غرفه و حتی چند سانتیمتر تجاوز به فضای راهروها یا فضای پشت غرفه ها ـ حتی فضاهای خالی و غیرقابل استفاده ـ مشمول جریمه و در صورت عدم توجه منجر به تعطیلی غرفه خواهد شد.

٧٩. نظافت داخل سالن تنها در محدوده راهروها برعهده برگزارکننده بوده و نظافت داخل غرفه ها به عهده غرفه داران خواهد بود . لذا ورود خدمه نظافت سالن به داخل غرفه بدون حضور و رضایت غرفه دار به کلی ممنوع میباشد . ضمناً نظافت و پاکسازی محوطه بر عهده برگزارکننده می باشد.

٨٠. در صورت تقاضای وسایل یا تجهیزات اضافی جهت غرفه ها هزینه مربوطه بطور جداگانه اخذ خواهد شد.

٨١. لطفا” توجه داشته باشید که تعداد متعارف میز و صندلی درهر غرفه ، ٢ عدد صندلی و ١ عدد میز به ازاء هر ١٢ مترمربع میباشد (فقط برای غرفه های ساخته شده توسط برگزارکننده) و اضافه برآن مشمول پرداخت هزینه خواهد شد . لذا خواهشمند است به مسئولین غرفه خود یادآوری نمایید که از برداشتن میز و صندلیهای بدون صاحب خودداری نمایند.

٨٢. مطالب مندرج در فرم ثبت نام از سوی متقاضی درخصوص خود ساز یا پیش ساخته بودن غرفه ، ملاک اقدامات بعدی قرار میگیرد. متراژ قید شده در فرم ثبت نام و همچنین نوع غرفه از نظر با تجهیزات یا بدون تجهیزات بودن آن تنها براساس مندرجات فرم ثبت نام مدنظر قرار خواهد گرفت . لذا پس از تحویل غرفه در صورت مشاهده هرگونه مغایرت با آنچه که در فرم ثبت نام خود قید نموده اید ، بلافاصله مراتب را به ستاد نمایشگاه اعلام فرمایید.

٨٣. چنانچه درخواست اولیه متقاضی ،‌ غرفه همراه با ساخت و تجهیزات باشد حداکثر تا ده روز قبل از افتتاح نمایشگاه امکان تغییر و عدم تجهیز آن وجود دارد . در غیراین صورت هزینه غرفه سازی که قبلاً از شرکت کننده اخذ شده بود مسترد نمیگردد .

٨۴. حتما” پس از تحویل غرفه خود ، متراژ آنرا اندازه گیری نمایید ، هرگونه ادعا در خصوص متراژ غرفه واگذار شده تنها در2 روز اول نمایشگاه قابل طرح و بررسی بوده و پس از آن مردود می باشد.

٨۵. چنانچه بدلیل حجم یا ابعاد کالا یا ماشین آلات نمایشی ، هرگونه افزایشی از سوی شرکت کننده ـ به ویژه در غرف خودسازـ در متراژ غرفه ایجاد شود جزو فضای غرفه و بعنوان بدهی محسوب شده و قبل از خاتمه نمایشگاه می باید نسبت به پرداخت هزینه اضافه متراژ اقدام گردد. ضمن آنکه تجاوز به حریم راهروها علاوه بر هزینه معمول فضای اشغال شده ، مشمول جریمه نیز خواهد شد .

 بخش هشتم- حفاظت و امنیت غرفه ها

٨۶. از سوی ستاد نمایشگاه یک نسخه فرم حراست ، مربوط به مسائل حفاظتی در اختیار شرکت کنندگان قرار خواهد گرفت که لازم است توسط مدیریت شرکت مطالعه و مهر و امضا و به ستاد برگردانده شود . تنها پس از ارائه فرم مذکور به ستاد امکان تحویل کارتهای شناسایی غرفه داران امکان پذیر خواهد بود.

٨٧. مسئولیت مراقبت و محافظت از غرفه و وسایل آن در ساعات برپایی نمایشگاه بر عهده شرکت کننده می باشد . پس از خاتمه کار نمایشگاه در هر روز نسبت به تخلیه سالن ها و پلمب دربهای ورودی اقدام شده و مسئولیت حراست از غرفه ها برعهده انتظامات نمایشگاه خواهد بود؛ لذا لازم است مسئولین غرفه ها هر روز قبل از باز شدن درب سالن ها در محل سالن حضور یابند. هرگونه عواقب ناشی از عدم حضور به موقع بر عهده صاحبان غرفه ها می باشد.

مسئولیت مراقبت و محافظت غرفه در فضاى باز نمایشگاهى کلا به عهده غرفه دار مى باشد و ستاد برگزارى نمایشگاه هیچ مسئولیتى در این زمینه نخواهد داشت .

٨٨. استفاده یا نگهداری مواد آتش زا و کارتنهای خالی در داخل سالن به ویژه پشت پانلها ممنوع می باشد.

٨٩. بیمه آتش سوزی برای کلیه شرکت کنندگان اجباری می باشد که توسط برگزار کننده نسبت به انجام آن برای کل سالن تحت پوشش اقدام شده و هزینه آن به صورت جداگانه از شرکت کنندگان اخذ خواهد شد . سایر بیمه ها بصورت اختیاری بوده و به غرفه داران محترم توصیه میشود نسبت به انجام بیمه های دیگر علاوه بر بیمه آتش سوزی اقدام نمایند .

٩٠. مسئولیت مفقود شدن وسایل یا کالای داخل غرفه ها در ساعات دایر بودن نمایشگاه که حضور غرفه داران در محل غرفه الزامی است، برعهده غرفه داران می باشد.

٩١. در صورت مفقود شدن وسایل یا کالای داخل غرفه و یا بروز حادثه ای در محل غرفه، مراتب سریعاً به اطلاع مدیر سالن و نگهبان سالن رسانیده شود تا با حضور نماینده حراست نسبت به تنظیم صورتجلسه اقدام گردد. پیگیری این امر بر عهده شرکت کننده میباشد.

٩٢. درصورت نمایش اقلام ارزشمند و گرانقیمت که سبک و کم حجم بوده و امکان به سرقت رفتن آنها وجود دارد، به غرفه داران محترم توصیه می شود اینگونه اقلام را هر روزپس از پایان یافتن ساعت کار نمایشگاه با خود خارج نموده وروز بعد مجدداً به همراه بیاورند.

٩٣. ساعت ورود بازدید کنندگان به داخل سالن، ٩ صبح هر روز می باشد لیکن به منظور آماده سازی مجدد غرفه ها و نظافت سالن ها، هر روز از ساعت ٨/٣٠ صبح درب سالنها باز میشود لذا مقتضی است از هر غرفه حداقل یک نفر از ساعت ٨/٣٠ جلو درب سالن حاضر باشد تا از بروز مسائلی نظیر فقدان یا سرقت کالاها جلوگیری شود، همچنین در صورت نیاز به ورود کالا یا وسایل به داخل غرفه نیز تنها بین ساعت ٨/٣٠ تا ٩ صبح امکان پذیر خواهد بود.

٩۴. در ایام آماده سازی سالن و غرفه سازی (تا قبل از افتتاح نمایشگاه) خروج هر گونه وسایل، تجهیزات، لوازم غرفه سازی و…… مستلزم اخذ برگه خروج از مدیر سالن میباشد. برگه خروج باید به تأیید و امضاء مدیر سالن برسد.

٩۵. با توجه به اینکه اکثر کالاها و لوازم داخل غرفه ها قابل اشتعال می باشند لطفاً از هرگونه جوشکاری، برشکاری و هرگونه اقدامی در داخل سالن که احتمال بروز حریق را سبب شود خودداری نموده و وسایل دکوراسیون غرفه خود را بصورت آماده شده و صرفاً جهت مونتاژ به داخل سالن وارد نمایید.

بخش نهم- تخلیه و تخریب غرفه ها پس از اختتام نمایشگاه

٩۶. تخلیه غرفه یا ترک آن تا آخرین لحظه برپایی نمایشگاه در پایان روز آخر، مجاز نمی باشد . تخلیه غرفه ها از روز بعد ازخاتمه نمایشگاه آغاز شده و می باید حداکثر ظرف ۴٨ ساعت به پایان برسد.

٩٧. در آخرین روز نمایشگاه، زمان بازگشایی سالنها جهت تخلیه و خروج کالاها به غرفه داران اعلام خواهد شد . مقتضی است از همان ابتدای تخلیه غرفه ها تمامی غرفه داران محترم به منظور جلوگیری از سرقت یا آسیب رسیدن به تجهیزات غرفه یا کالاها در محل غرفه خود حاضر باشند. حتی اگردر روز نخست آمادگی خروج کالاهای خود را ندارند ضروری است حتماً فردی را به منظور مراقبت از کالاهای خود در داخل غرفه بگمارند. . بدیهی است با بازگشایی سالنها همه گونه افرادی اعم از باربر، کارگر، نظافتچی و……. به داخل سالنها وارد میشوند که در این بین افراد متفرقه و سودجو هم فرصت سوء استفاده از شرایط موجود را پیدا خواهند نمود. لذا پس از بازگشایی سالنها در خاتمه نمایشگاه، مسئولیت حفاظت و نگهداری کالاها و تجهیزات در مقابل سرقت یا آسیب، مستقیماً بر عهده صاحبان کالا خواهد بود.

٩٨. شرکت کنندگانی که رأساً نسبت به دکوراسیون غرفه خود اقدام می کنند باید پس از پایان نمایشگاه نسبت به تخریب وسایل دکوری و تخلیه بقایای آن اقدام نمایند.

٩٩. در صورت عدم تخلیه و خروج به موقع غرفه، برگزارکننده نسبت به جمع آوری و انتقال وسایل به انبار اقدام نموده و در اینصورت هزینه جابجایی و انبارداری از صاحب کالا اخذ خواهد شد. ضمن آنکه مسئولیت هرگونه خسارت احتمالی وارده بر عهده صاحب کالا میباشد.

١٠٠. چنانچه بخشی از هزینه های مشارکت شرکت کنندگان اعم از اجاره بهاء غرفه، ساخت و ساز، اجاره تجهیزات اضافه، هزینه برق اضافی، مابه التفاوت مغایرت متراژ ارزی و … بطور کامل پرداخت نشده باشد ، پیش از تسویه حساب کامل ، خروج کالاها مجاز نخواهد بود.

 بخش دهم- ضوابط صدور کارت شناسایی و کارت پارکینگ

١٠١. برای مسئولین هر غرفه از سوی برگزارکننده کارت شناسایی عکس دار صادر خواهد شد و الصاق آن در تمام مدت حضور در نمایشگاه برای غرفه داران الزامی است ، لذا از شرکت کنندگان محترم تقاضا دارد نسبت به تکمیل فرم کارت شناسایی و تحویل آن به همراه عکس ۴×٣ یا ٣×٢ کلیه پرسنل داخل غرفه به ستاد نمایشگاه اقدام نمایند. آخرین مهلت جهت تحویل فرم تکمیل شده و عکس پرسنل ، ٢٠روز پیش از افتتاح نمایشگاه میباشد . پس از آن برگزارکننده هیچگونه تعهدی جهت صدور کارت شناسایی نخواهد داشت . برای هر شرکت بشرح ذیل کارت شناسایی صادر خواهد شد :

١) از ١٢ تا ٢۴ متر                           یک عدد کارت شناسایى

٢)از ٢۵ تا ۵٠ متر.                          دو   عدد کارت شناسایی

٣) از۵١ تا ١٠٠ متر                          سه عدد کارت شناسایی

۴)از ١٠٠ متر به بالا                         ۵ عدد کارت شناسایی

 

یادآوری میشود در صورت فقدان کارت امکان صدور کارت المثنی وجود ندارد و در صورت بروز آن ، دارنده کارت ملزم به تهیه و خرید بلیت ورودی جهت ورود به نمایشگاه میباشد .

١٠٢. ورود وسایل نقلیه در ایام برپایی نمایشگاه به داخل محوطه نمایشگاه مطلقاً ممنوع بوده و شرکت کنندگان می توانند از پارکینگ های مجاور محل نمایشگاه استفاده نمایند. برگزارکننده بشرح ذیل نسبت به صدور کارت پارکینگ اقدام خواهد کرد:

 

١)از ١٢ تا ۵٠ متر مربع                        یک عدد کارت پارکینگ

٢)از ۵١ تا ١۵٠ متر مربع                      دو  عدد کارت پارکینگ

٣)از ١۵١ تا ٣٠٠ متر مربع                   سه عدد کارت پارکینگ

۴) از ٣٠٠ متر مربع به بالا                   چهار عدد کارت پارکینگ

  بخش یازدهم- نحوه انجام تبلیغات محیطی در زمان برپایی نمایشگاه

١٠٣. انجام هرگونه تبلیغات محیطی در ایام برپایی نمایشگاه منوط به کسب مجوز از روابط عمومی شرکت سهامی نمایشگاههای بین المللی ایران و پرداخت هزینه مربوطه می باشد، در صورت عدم رعایت این موضوع اقلام تبلیغاتی توسط روابط عمومی شرکت مذکور جمع آوری خواهد شد.

١٠۴. شرکت کنندگان فقط می توانند اقلام تبلیغی خود را درون حریم غرفه خود نصب نمایند و استفاده از فضای راهرو یا غرفه های مجاور بدین منظور ممنوع می باشد.

١٠۵. نصب یا آویختن هرگونه بنر، پارچه نویسی، پوستر یا اقلام مشابه آنها از سقف سالن ممنوع می باشد و در صورت عدم توجه مشمول جریمه شده ومبلغ جریمه توسط مسئولین مربوطه در شرکت سهامی نمایشگاههای بین المللی ایران تعیین و پس از ابلاغ به شرکت کننده، پرداخت آن الزامی خواهد بود.

١٠۶. جهت اجرای تبلیغات ذکر شده در بند فوق، شرکت کنندگان می توانند، اقلام تبلیغی خود را از روی دیواره یا سقف غرفه و حداکثر تا ارتفاع ١۶٠ سانتی متر بالاتر از غرفه خود (با احتساب ارتقاع استاندارد ۵٠/٢ متر) نصب نمایند .

١٠٧. استفاده از وسایل صوتی- تصویری به منظور تبلیغ کالاها پس از اخذ مجوز از برگزارکننده و به شرط عدم ایجاد مزاحمت برای سایر غرفه داران مجاز خواهد بود.

١٠٨. درصورت تمایل به فیلمبرداری یا عکسبرداری از غرفه ها قبلا” باید جهت اخذ مجوز از روابط عمومی ، با برگزار کننده هماهنگیهای لازم بعمل آید.

١٠٩. اقلام تبلیغی و چاپی برای کالاها و محصولات خارجی از جمله بروشور، کاتالوگ، عکس، پوستر، سی دی و غیره که در نظر است در محل غرفه توزیع شده یا در معرض نمایش قرار گیرد باید منطبق با معیارهای اسلامی بوده و حداقل ٢٠ روز قبل از افتتاح به ستاد نمایشگاه ارائه و به تأیید برگزارکننده برسد.

١١٠. در صورت تمایل به تهیه و چاپ آگهی در کتاب ویژه نمایشگاه (جدا از مشخصات و نوع فعالیت شرکت که در فرم ثبت نام قید شده) هزینه جداگانه دریافت خواهد شد؛ بدین منظور برگزارکننده، مجری تهیه و چاپ کتاب نمایشگاه را به واحد متقاضی معرفی خواهد نمود.

بخش دوازدهم- سایر موارد

١١١. شرکت کنندگانی که جهت استفاده از اینترنت نیاز به پهنای باند مستقل داشته باشند باید فرم درخواست مربوطه را از وب سایت نمایشگاه تهیه و تکمیل و حداکثر تا ١٠ روز قبل از افتتاح نمایشگاه آنرا با ذکر میزان پهنای باند مورد نیاز، به مدیریت اطلاع رسانی و برنامه ریزی شرکت سهامی نمایشگاههای بین المللی ایران تحویل نمایند. تأمین این خدمات توسط شرکت سهامی نمایشگاههای بین المللی ایران صورت می پذیرد و تنها در صورت وجود امکانات لازم در سالن تحت پوشش، ارائه خواهد شد. هزینه مترتب بر این امر توسط متقاضی به صورت مجزا و مستقیماً به شرکت مذکور پرداخت میگردد. ضمناً اینترنت رایگان فقط به صورت مشترک (share) و با پهنای باند ۶۴ کیلوبایت وجود دارد .

١١٢. اطلاع رسانی نمایشگاه و انجام تبلیغات، در حالت معمول آن برعهده برگزارکننده میباشد که صرفاَ در حد متعارف و متداول آن انجام میپذیرد . این تبلیغات شامل انجام مکاتبات مستقیم با مخاطبین و افراد حقیقی و حقوقی مرتبط با موضوع نمایشگاه ،‌ پخش تیزر تلویزیونی (به طور متوسط پانزده نوبت) و یا نصب بیلبرد شهری یا زیرنویس به جای تیزر تلویزیونی ، درج آگهی و یا خبر برگزاری در جراید و نشریات تخصصی ، راه اندازی وب سایت نمایشگاه ، توزیع بروشور یا تراکت و ارسال دعوتنامه یا کارت دعوت به مخاطبین وحوزه های مرتبط با نمایشگاه میباشد . حجم این تبلیغات تنها در حد تبلیغات متعارف برای تمامی نمایشگاهها است و از حدود خاصی فراتر نمیرود. هرگونه تبلیغات اضافه بر موارد ذکر شده و یا افزایش حجم تبلیغات فوق،‌ تنها درصورتی میسر است که شرکت کنندگان نمایشگاه آمادگی خود را جهت حمایت مالی از نمایشگاه (اسپانسرشیپ) اعلام نمایند. در اینصورت برگزارکننده آماده هرگونه همکاری و انجام تبلیغات خاص اسپانسر خواهدبود.

١١٣. علاوه بر موارد مندرج در بند فوق ،‌ شرکت کنندگان در نمایشگاه میباید به فراخور نوع فعالیت خود اطلاع رسانی مناسبی را به منظور آگاه نمودن مخاطبین نسبت به حضورشان در نمایشگاه به عمل آورند و در جهت جذب مخاطبین به غرفه خود ، برنامه ریزی و استراتژی تبلیغاتی مناسبی را در نمایشگاه اعمال نمایند.

١١۴. با توجه به اینکه براساس ضوابط سازمان امور مالیاتی کشور، برگزارکننده مکلف به پرداخت مالیات تکلیفی مترتب بر برپایی این نمایشگاه بطور یکجا میباشد . لذا به هیچوجه امکان کسر رقم ٣% از مبلغ اجاره بهای شرکت کنندگان جهت پرداخت مالیات تکلیفی به صورت انفرادی وجود ندارد . سایر کسورات قانونی ناشی از مشارکت در نمایشگاه ، برعهده شرکت کنندگان میباشد.

١١۵. بیمه پرسنل داخل غرفه و نیز پرسنل غرفه ساز هر شرکت و هزینه های قانونی مرتبط بر آن برعهده همان شرکت میباشد.

١١۶. تاسیسات و امکانات فیزیکی محل برگزاری نمایشگاه مانند سیستم گرمایش و سرمایش سالن، سرویس های بهداشتی، پارکینگ، رستوران، آب آشامیدنی، کیفیت ساختمان و بنای سالنهای تحت پوشش و امثال آنها همگی تحت تملک و نظارت شرکت سهامی نمایشگاههای بین المللی ایران می باشد. برگزارکننده هیچگونه دخالتی در کیفیت و سلامت موارد ذکر شده ندارد و صرفاً نسبت به اعلام نواقص موجود به شرکت سهامی نمایشگاههای بین المللی ایران اقدام می نماید.

١١٧. رعایت نکاتی که در مکاتبات بعمل آمده از سوی برگزارکننده مطرح می شود الزامی است و مسئولیت عواقب ناشی از عدم توجه به مکاتبات و تماسهای بعمل آمده از سوی برگزارکننده برعهده شرکت کننده می باشد. ضمناً هرگونه توافقی میان شرکت کننده و برگزارکننده تنها در صورتی معتبر است که مکتوب و امضا شده باشد.

١١٨. هرگونه ادعا یا شکایت از سوی شرکت کنندگان تنها تا یکماه پس از پایان نمایشگاه معتبر بوده و پس از آن پرونده مربوط به نمایشگاه مختومه میشود .

١١٩. در صورت بروز وقایع پیش بینی نشده( فورس ماژور) مانند جنگ، زلزله، سیل، طوفان، هرج ومرج، آتش سوزی، فوت مقامات ارشد مملکتی ، تغییر قوانین جاری و … که منجر به لغو یا تغییر زمان نمایشگاه شود هیچگونه مسئولیتی متوجه برگزارکننده نبوده و وجوه واریزی پس از کسر هزینه های انجام شده توسط برگزارکننده مسترد خواهد شد.

١٢٠. چنانچه تحت شرایط اضطراری شرکت سهامی نمایشگاههای بین المللی ایران اقدام به تغییر زمان یا مکان برپایی نمایشگاه نماید مسئولیتی متوجه برگزارکننده نبوده وبرگزاری نمایشگاه تابع شرایط جدید خواهد بود.

١٢١. در صورتیکه تعداد شرکت کنندگان به هر دلیل به حد نصاب لازم نرسد به گونه ای که مانع از تشکیل و برگزاری نمایشگاه گردد، برگزارکننده ناگزیر از لغو نمایشگاه خواهد بود و در این صورت فقط هزینه هایی که به برگزارکننده پرداخت شده مسترد خواهد گشت.

١٢٢. کلیه وجوه قانونی که شرکت کنندگان ملزم به پرداخت آنها هستند از سوی برگزارکننده بصورت رسمی اعلام می شود. لذا هرگونه وجهی که بصورت غیر متعارف از سوی افراد حاضر در محل برگزاری نمایشگاه تحت عنوان کارگر، نگهبان، باربر، نظافتچی و یا هر نام دیگری در ازاء انجام کاری و یا بدون دلیل مشخص از شرکت کنندگان مطالبه شود ارتباطی با برگزارکننده نداشته و مورد تأیید نمی باشد.

١٢٣. هرگونه خدمات جنبی نمایشگاه مانند فیلمبرداری از غرفه ها ، درج آگهی ، انتشار کتاب ، سی دی یا ویژه نامه که به سفارش برگزار کننده انجام پذیرد ، به صورت رسمی به شرکت کنندگان اطلاع داده میشود . لذا از هرگونه پرداخت هزینه به افرادی که احتمالاً به قصد سودجویی جهت انجام اینگونه خدمات به غرفه ها مراجعه میکنند ، پیش از استعلام از ستاد برگزاری ، خودداری فرمایید .

١٢۴. برگزارکننده در خصوص قوانین وضع شده از سوی شرکت سهامی نمایشگاههای بین المللی ایران و همچنین قیمتها ، مبالغ جرائم ، تعرفه مجوزها و یا خدمات مختلف که توسط ادارات و واحدهای مختلف آن شرکت نظیر اداره امور نمایشگاهی، ساختمان و تاسیسات، طراحی و غرفه آرایی، روابط عمومی، امور اجرایی ، حراست و انتظامات و سایر ادارات تابعه اعمال می گردد، دخالتی نداشته و خود نیز مانند شرکت کنندگان تابع قوانین مذکور می باشد. ضمناً کیفیت قوانین و نحوه برخورد مجریان آنها با شرکت کنندگان ، هیچگونه ارتباطی با برگزارکننده ندارد.

١٢۵. در صورتیکه بدلیل تخلف از مقررات ، برگزارکننده ناچار به تعطیل نمودن غرفه ای باشد، هیچیک از وجوه پرداخت شده قابل استرداد نبوده و واحد متخلف نمی تواند ادعایی در این خصوص مطرح نماید.

١٢۶. رعایت ضوابط و شئون اسلامی برای تمامی شرکت کنندگان و غرفه داران محترم الزامی می باشد.

این مقررات براساس ضوابط و مقررات جاری در نمایشگاههای بین المللی و مطابق کنوانسیون اتحادیه جهانی نمایشگاهها تدوین شده و در تمام نمایشگاههای معتبر دنیا اجرا می شود. عدم توجه به آنها برگزارکننده را در پیگیری قانونی علیه متخلفین مخیر می سازد.