۰۹
دی

نحوه برگزاری نمایشگاه

نمایشگاه شامل غرفه‌ های اصلی ( به تعداد استان‌ها ) بوده و مساحت هر غرفه متناسب با تعداد شهرستان‌های تابعه هر استان  و جمعیت روستایی خواهد بود.

غرفه های استانی شامل غرفه های شهرستانی با سردر جداگانه بنام شهرستان بوده و هر شهرستان توانمندی های روستائیان و عشایر آن شهرستان را متناسب با فضای در اختیار (حدود 12 مترمربع ) به نمایش خواهد گذاشت به نحوی که برآیند غرفه های شهرستانی بیانگر توانمندی ها و استعدادها و قابلیت های مناطق روستایی و عشایری آن استان باشد.

بخشی ویژه ای به نام نمایشگاه ” نوآوری ها و ایده های نو” با 31 غرفه طراحی گردیده که هر یک از غرفه‌ها متعلق به یک استان می باشد. در این بخش خلاقیت هایی که در رونق بخشی به فعالیت های روستایی استان مؤثر بوده به نمایش عموم گذاشته می شود.

بخش ” سرزمین ما ” با حضور سازمانهای مردم نهاد، شرکت ها و مؤسسات فعال در بخش طبیعت گردی ، اکوتوریسم و اقامتگاه های بوم گردی و صنایع مرتبط به معرفی مناطق گردشگری و جاذبه های طبیعی در مناطق روستایی و عشایری می پردازد.

همچنین تعداد 130 غرفه فرعی جهت ارائه فعالیت های دستگاه های ملی مرتبط با امور توسعه روستایی( 50 غرفه ) ، معرفی فعالیت های شرکت های دانش بنیان ، برخی انجمن های فعال در عرصه آموزش ( بویژه آموزش های مجازی) و توانمندسازی روستائیان و سازمانهای مردم نهاد (NGO ها ) و انجمن ها ، گروه های جهادی ، نمایندگی برخی سازمانهای بین المللی در ایران مانند : FAO -UNDP-HABTAT–ESCAP EXPO- ، دفتر ستاد حقوق بشر ، مراکز خدمات گردشگری روستایی و … (80 غرفه ) در نظر گرفته شده است .

مدیرکل محترم دفتر امور روستایی و شوراهای استانداری مسئولیت غرفه های استان را عهده دار بوده و می‌بایست یک نفر به عنوان مسئول هماهنگ کننده غرفه های استان توسط ایشان تعیین و به این معاونت معرفی گردد. طراحی ، دکوربندی ، تهیه وسایل و امکانات مورد نیاز در غرفه استان با مسئولیت ایشان و هماهنگی با ستاد برگزاری نمایشگاه انجام می پذیرد.