۰۵
دی

ثبت نام در نمایشگاه

مشارکت کنندگان روستایی, مشارکت کنندگان خصوصی  و ارائه دهندگان محصولات برای شرکت در سومین نمایشگاه توانمندی روستاییان در همین سایت اقدام به ثبت نام نمایند.

لذا با در نظر گرفتن قوانین و همچنین اقدام به تکمیل مدارک لازم, ثبت نام کنید.